team and changes


For Immediate Release (English Underneath)

Media Contact
Aquilina Soriano Versoza, Executive Director
aqui@pwcsc.org
213.422.3341

Ang Pilipino Workers Center (PWC) ay may Programa para Ipagtanggol ang Ating Komunidad Laban sa Labis na Pagsingil ng mga Kumpanya ng Telepono at Gas

Ang programang TEAM and CHANGES (Telecommunications Education and Assistance in Multiple-languages and Community Help and Awareness of Natural Gas and Electric Services) ng PWC ay tumutulong sa mga Pilipino upang masiguro na ang ating pinaghirapang kita ay protektado laban sa mga mataas o di wastong pag-singil ng mga pribadong kumpanya ng telepono at utility tulad ng gas. .

20141031_140404

LOS ANGELES (Oktubre 27, 2014) Si Teresita Mercado ng Pilipino Workers Center, ay isa sa mga staff na nagsusuri sa mga bills ng telepono ng isang miyembro ng PWC at natulungan ito na pababain ang singil sa kanya sa ilalim ng programang TEAM and CHANGES. Noong una, si Dondi Manzon, miyembro ng PWC, ay nagbabayad nang mahigit sa $70 kada buwan para sa kanyang telepono. Lumapit siya sa PWC dahil may hinala siya na hindi tama ang singil sa kanya. Tinulungan siya ng PWC na maunawaan ang mga detalye ng kanyang bill sa telepono. Ipinaglaban ng PWC ang kanyang kaso sa pribadong kumpanya na nagseserbisyo ng kanyang telepono. Ang resulta nito ay napababa ang kanyang bill na kung saan nakatipid siya ng halos $40 kada buwan at nakakuha pa siya ng planong angkop sa kanyang pangangailangan.

Hindi alam ni Manzon noon kung paano unawain ang mga detalye ng kanyang bill sa telepono at kung siya ba ay sinisingil ng wasto. Ito ang problema ng karamihan ng mga konsumer lalo na sa mga immigrante na sanay sa wikang Ingles at may ibang kultura.. wika at kultura. Ito ang dahilan kung bakit binuo ng California Public Utilities Commission ang TEAM and CHANGES sa tulong ng iba’t ibang mga organisasyon tulad ng Pilipino Workers Center upang matulungan ang mga miyembro ng iba’t ibang komunidad.

Sa pamamagitan ng programa ng TEAM, ang Pilipino Workers Center ay nagbibigay ng edukasyon sa mga Pilipino tungkol sa iba’t ibang mga isyu na kinakaharap ng ating komunidad sa mga kumpanya ng telepono, mapa-cellphone o land line man ito. Ang PWC ay maraming karanasan sa pag-iimbestiga kung ikaw ay nagbabayad ng sobra sa inyong mga bill. Sila rin ang nakikipag-usap sa mga kinatawan ng mga kumpanya ng telepono o gas upang mabigyan ng solusyon ang inyong kaso.

Ganito rin ang layunin ng CHANGES, ngunit ito naman ay para sa mga serbisyo sa gas, tubig o kuryente. May kakayahan rin ang PWC na makita kung kayo bilang konsumer ay puwedeng maisali sa mga programa kung saan maaari kayong makakuha ng diskuwento at makatipid sa inyong mga bill o bayarin.

Ayon kay Teresita Mercado ng PWC, “we have recently learned that there are community members who have had new smart meters installed that are running fast. Many times it has taken the assistance of a community organization like PWC to step in to push for the company to send an agent to test the new meter to investigate if this is the case.”

(“Natuklasan naming kamakailan lamang na mayroong mga konsumeri sa ating komunidad na nakabitan ng smart meters na mabilis ang takbo. Karamihan sa kanila ay nakinabang sa tulong ng mga organisasyon tulad ng PWC sa paghiling sa mga kumpanya na ipasuri ang bagong metro.”)

Dahil sa pagtutulungan ng iba’t ibang mga organisasyon sa ilalim ng programa ng CHANGES, natuklasan nila na karamihan sa mga konsumer ay biglaan na lamang inililipat sa mga third party providers nang walang permiso galing sa kanilang mga consumer. “Even if you only have a suspicion of a problem with your bill, bring it to us at PWC,” pahayag ni Aquilina Soriano Versoza, ang direktor ng Pilipino Worker Center. “Even if most are being overcharged only a small amount every month, it could add up to millions of dollars that are going wrongly to the profits of utility companies instead of going to the many needs we have in our own community and in our own families,” dagdag pa niya.

(“Kahit na naghihinala lamang kayo na may problema sa inyong bill o bayarin, dalhin ninyo ito sa amin sa PWC. Kahit na maliit na halaga lamang ang labis na singil sa inyong bill o bayarin kada buwan, ito ay naiipon na umabot sa milyong dolyares na ang nakikinabang lamang ay ang mga kumpanya sa halip na ito ay mapunta sa mga pangangailangan ng ating pamilya at komunidad.”)

Sa mga miyembro ng ating komunidad na nangangailangan ng tulong at may mga katanungan, makipag-ugnayan lamang kay Teresita Mercado o Abigail Juaner sa Pilipino Workers Center sa sumusunod na numero, (213) 250-4353. Maaari rin pumunta sa opisina ng PWC sa 153 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026. Sa mga naninirahan sa Arcadia o Carson, bahagi ang PWC sa mga susumusunod na pagdiriwang kung saan maaari kayong matulungan:

Arcadia – November 2, Parol Making Event 12noon – 5pm, Holy Angeles Parish

Carson – November 15, Parol Making Event 10am – 4pm, St. Philomena Parish

Tungkol sa Pilipino Workers Center

Ang Pilipino Workers Center ay isang nonprofit na organisasyon sa Los Angeles na naniniwala na ang lahat ng mamamayan at komunidad ay may karapatan na mamuhay ng mabuti at may dignidad. Ngunit karamihan sa mga migrante na manggagawa ay hindi natutugunan ang mahahalagang pangangailangan nila at namumuhay sa hindi maayos na kapaligiran dahil sila ay nag-iisa, walang kapangyarihan, at mahirap na trabaho. Karamihan sa mga manggagawa ay biktima ng pagnanakaw ng sahod (wage theft), human trafficking, panganib sa trabaho (occupational safety hazards), hindi mabuting pamumuhay at kahirapan. Ang PWC ay may mga programa na tumutugon sa mga kagyat na pangangailangan ng mga manggagawa at ng kanilang pamilya habang ino-organisa sila na maunawaan ang ugat ng kanilang sitwasyon sa Amerika at kumilos upang baguhin ang kanilang kalagayan. .
###

For Immediate Release

Pilipino Workers Center Advocates for Community Members Overcharged by Utility Companies
PWC’s TEAM and CHANGES Program Helps Filipino-American Community Keep Their Hard Earned Money Instead of Paying Too Much to Private Phone, Gas and Electric Companies

20141031_140404
LOS ANGELES (October 27, 2014) Teresita Mercado, staff of the Pilipino Workers Center, looks over a phone bill of a community member that PWC has helped through the TEAM and CHANGES program. Originally the community member, Dondi Manzon, was paying over $70 a month for his phone service. He had a suspicion that he was paying too much. So PWC helped to educate him about how to understand his bill and directly advocated for him with the phone company. The result was about $40 in monthly savings and a better data plan.

Mr. Manzon didn’t really know how to analyze his bill or research whether or not he was being overcharged. This is true for many consumers, but especially so with immigrant communities who have other cultural and language barriers. This is why the California Public Utilities Commission has created the TEAM and CHANGES program and empowered community organizations like Pilipino Workers Center to educate and advocate for their communities.

Through the TEAM program, Pilipino Workers Center provides education to the Filipino-American community about many different issues that the community might be facing with their phone companies, both cellular and land line. PWC has been trained and empowered to identify possible overcharges or other problems with an individual’s bill and then to call the company directly to dispute and advocate.

With the CHANGES program, PWC, is able to do the same thing but for individuals with gas, water and/or electric service from private companies. PWC is able to see if the individual qualifies for low-income programs as well as get them signed up with a result of monthly and annual savings.

“We have recently learned that there are community members who have had new smart meters installed that are running fast. Many times it has taken the assistance of a community organization like PWC to step in to push for the company to send an agent to test the new meter to investigate if this is the case,” explains Teresita Mercado. A more recent trend identified by the collaborative of CHANGES community organizations is that community members are being transferred to new third party providers without their consent.

“Even if you only have a suspicion of a problem with your bill, bring it to us at PWC,” states Pilipino Worker Center Executive Director, Aquilina Soriano Versoza. She continues, “Even if most are being overcharged only a small amount every month, it could add up to millions of dollars that are going wrongly to the profits of utility companies instead of going to the many needs we have in our own community and in our own families.”

Community members who need assistance and would like to know more can contact Teresita Mercado or Abigal Juaner at the Pilipino Workers Center at (213) 250-4353 or they can visit PWC at 153 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026. Those in the Arcadia or Carson area can also come to the PWC booth at the following events for assistance: Arcadia – November 2, Parol Making Event 12noon-5pm at Holy Angeles parish.
Carson – November 15, Parol Making Event 10am-4pm at St. Philomena parish

About Pilipino Workers Center
Pilipino Workers Center is a Los Angeles-based nonprofit that believes that all people and communities have the right to a healthy, dignified quality of life. Yet so many immigrants are working in jobs that cannot meet their basic needs and living in unhealthy environments because they are isolated, disempowered and overwhelmed by their daily struggle to work and put food on the table. They become victims of wage theft, human trafficking, occupational safety hazards, unhealthy lifestyles and their own despair. PWC focuses on providing programs that help meet the immediate needs of workers and their families while at the same time building their leadership to take collective action for long lasting change. To learn more, visit www.pwcsc.org.
###